Nájemní podmínky

Nářadí nebo stroj bude pronajat fyzické osobě po předložení občanského průkazu a uhrazení zálohy v hotovosti. Nářadí nebo stroj bude pronajat právnické osobě po předložení originálu výpisu z obchodního rejstříku, dokladu totožnosti osoby, která si nářadí nebo stroj přebírá a plné moci, která prokazuje, že tato osoba je oprávněna za právnickou osobu jednat a uhrazení zálohy v hotovosti. V případě, nesplnění některé z těchto podmínek bude nářadí nebo stroj pronajat až po zaplacení až do výše pořizovací ceny nářadí nebo stroje.

Základní doba nájmu je 24 hodin a počíná okamžikem převzetí nářadí nebo stroje. Okamžik převzetí nářadí nebo stroje bude uveden v nájemní smlouvě a při vrácení bude pronajímatelem nájemci potvrzeno datum a hodina převzetí nářadí nebo stroje. Dobu nájmu lze prodloužit pouze písemnou dohodou. Při překročení doby nájmu je nájemce povinen uhradit nájemné za kolik dnů, po které měl nářadí nebo stroje v užívání, přičemž platí, že za každý další i započatý den je povinen zaplatit pronajímateli nájemné v plné výši, která odpovídá denní sazbě. Nářadí nebo stroj budou vráceny pronajímateli na adrese uvedené v kontaktech.

Je nepřípustné, aby nájemce předal nářadí nebo stroj do užívání třetí osobě, aby ho učinil předmětem ručení nebo zástavy nebo prodeje nebo jakéhokoliv jiného zcizení. Nájemce se zavazuje užívat nářadí a stroj výhradně na svojí odpovědnost a v souladu s návodem k obsluze a údržbě, s nimž byl seznámen a k účelům, pro který byl o nářadí nebo stroj vyrobeno. Nájemce odpovídá za to, že nářadí nebo stroj vrátí pronajímateli v dohodnuté lhůtě a ve stavu, v jakém je převzal a s přihlédnutím k jeho obvyklému opotřebení. V případě, vrátí-li nájemce nářadí nebo stroj znečištěné, je povinen zaplatit pronajímateli částku 150,- Kč za každé znečištěné nářadí nebo stroj.

V případě závady na nářadí nebo stroji je nájemce povinen neprodleně telefonicky informovat pronajímatele a popsat druh závady i hodinu, kdy k ní došlo. Tato povinnost nezbavuje nájemce odpovědnosti za případnou náhradu škody. Bude-li shledáno, že k závadě nebo poškození nářadí nebo stroje došlo zaviněným jednáním nájemce, je nájemce povinen pronajímateli nahradit způsobenou  škodu. Pro případ zničení, ztráty nebo odcizení najatého nářadí nebo stroje se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli částku, která odpovídá pořizovací ceně pronajatého nářadí nebo stroje. Pro případ, že si nájemce pronajme nářadí nebo stroj, který vyžaduje zvláštní oprávnění obsluhy, prohlašuje nájemce, že je držitelem takového zvláštního oprávnění.

V Havlíčkově Brodě 1. dubna 2011